Pārlekt uz galveno saturu

Privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šīs privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – Aģentūra) veikto personas datu apstrādi.

2. Aģentūras mērķis ir īstenot valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Lai īstenotu normatīvajos aktos Aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, nodrošinātu administratīvās vadības procesus, kā arī realizētu savas tiesiskās intereses, Aģentūra veic fizisko personu datu (turpmāk – personas dati) apstrādi.

3. Aģentūra, veicot personas datu apstrādi, ievēro 2016. gada 27. aprīlī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Aģentūra apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi, datu subjektam pārredzamā, saprotamā, viegli pieejamā veidā, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēta personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

5. Veicot personas datu apstrādi, Aģentūra īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas personas datu iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, kā arī neatļautas izpaušanas vai piekļuves tiem.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

6. Pārzinis: Nodarbinātības valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90001634668, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, tālr. 67021820, e-pasts: pasts@nva.gov.lv.

7. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: das@nva.gov.lv vai pasta korespondences adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38, k-1, Rīga, LV-1010, ar norādi “Personas datu aizsardzības speciālistam”.

III. Privātuma politikas piemērošanas joma

8. Privātuma politika attiecas uz:

8.1. Aģentūras klientiem – bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām, brīvprātīgā darba veicējiem, CV un vakanču portāla reģistrētiem lietotājiem un apmeklētājiem (turpmāk kopā – Klienti);

8.2. Aģentūras sadarbības partneru (darba devēji, aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenotāji, brīvprātīgā darba organizētāji, pakalpojumu sniedzēji, preču piegādātāji, citas valsts iestādes un pašvaldības, biedrības un nodibinājumi) pārstāvjiem;

8.3. Aģentūras organizēto publisko pasākumu apmeklētājiem;

8.4. Aģentūras uzturēto tīmekļa vietņu apmeklētājiem, Aģentūras uzturēto profilu sociālajos tīklos apmeklētājiem, zvanu saņēmējiem un veicējiem uz Aģentūras tālruņiem vai Aģentūras ierēdņiem un darbiniekiem piederošajiem tālruņiem, kas tiek izmantoti amata aprakstā noteikto pienākumu izpildei;

8.5. Aģentūras sarakstes adresātiem un korespondentiem;

8.6. Aģentūras ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk kopā – Nodarbinātie);

8.7. pretendentiem uz Aģentūras ierēdņu un darbinieku amata vietām (turpmāk – Pretendenti);

8.8. komersantiem – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – Komersanti) valdes locekļiem un darbiniekiem.

9. Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē tā tiek veikta, piemēram, papīra formā, elektroniskā formā, foto, audio, video formā.

10. Aģentūra, noteiktiem personas datu apstrādes nolūkiem izdod atsevišķu specifisku personas datu apstrādes politiku (piemēram, Amata pretendentu un nodarbināto privātuma politika) un dara to pieejamu datu subjektiem.

IV. Personas datu apstrādes nolūki

11. Aģentūra apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

11.1. nodarbinātības politikas īstenošanai:

11.1.1. bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu identificēšanai, reģistrēšanai un uzskaitei;

11.1.2. bezdarbnieku un darba meklētāju prasmju, izglītības un pieredzes novērtēšanai, lai prognozētu individuālās darba atrašanas iespējas un nepieciešamo Aģentūras atbalstu;

11.1.3. atbalsta sniegšanai darba meklēšanā;

11.1.4. personu iesaistīšanai aktīvajos nodarbinātības un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos;

11.1.5. bezdarbnieku un darba meklētāju pienākumu izpildes kontrolei;

11.1.6. bezdarbnieku uzskaites un vakanču reģistrācijas informācijas sistēmas (turpmāk – BURVIS) uzturēšanai un attīstībai;

11.1.7. brīvprātīgā darba koordinēšanai;

11.1.8. Eiropas Savienības fondu (turpmāk – ES fondi) finansēto projektu īstenošanai un pēcuzraudzības veikšanai;

11.1.9. komersantu licencēšanai un uzraudzībai;

11.2. komunikācijas ar sabiedrību nodrošināšanai: video un foto attēlu izvietošanai Aģentūras interneta resursos (tīmekļa vietnē, sociālo tīklu profilos) vai retranslēšanai elektroniskajos medijos;

11.3. Aģentūras darba kvalitātes kontroles nodrošināšanai:

11.3.1. veicot Aģentūras bezmaksas informatīvā tālruņa sarunu ierakstus;

11.3.2. veicot Klientu vai Aģentūras rīkoto pasākumu dalībnieku apmierinātības aptaujas;

11.4. Aģentūras darbības nodrošināšanai:

11.4.1. personāla atlasei;

11.4.2. personāla vadības nodrošināšanai;

11.4.3. iepirkumu veikšanai;

11.4.4. līgumu ar preču un pakalpojumu sniedzējiem noslēgšanai un izpildei;

11.4.5. grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības nodrošināšanai;

11.4.6. tiesvedībai;

11.4.7. dokumentu pārvaldības nodrošināšanai;

11.4.8. komandējumu organizēšanai;

11.4.9. piekļuves kontroles telpām nodrošināšanai.

12. Aģentūrai personas datu iegūšana ir nepieciešama Privātuma politikas 2. un 11. punktā noteikto nolūku sasniegšanai. Personas datu sniegšana pamatā ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumu, vai tā ir priekšnosacījums, lai līgumu noslēgtu. Personas datu nesniegšana var kavēt vai liegt Aģentūras pakalpojumu saņemšanu vai līguma noslēgšanu un izpildi. Gadījumos, kad personas datu sniegšana konkrētiem nolūkiem nav noteikta normatīvajos aktos vai līgumā, bet varētu uzlabot Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti, personas datu sniegšana nav obligāta, piemēram, piemēram, dalībai Klientu aptaujā.

V. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

13. Aģentūra apstrādā personas datus, ja datu apstrādei ir piemērojams kāds no šādiem juridiskajiem pamatojumiem:

13.1. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Šo juridisko pamatojumu Aģentūra piemēro bez datu subjekta piekrišanas, ja datu apstrāde ir paredzēta ārējā normatīvajā aktā - likumos, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības tiesību aktos. Piemēram, normatīvajos aktos ir noteikti personas datu veidi un apjoms, kas par katru bezdarbnieku jāievada datu apstrādes sistēmā BURVIS.

13.2. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu Aģentūras pienākumus un īstenotu Aģentūras vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības jomā, ciktāl to pieļauj Savienības vai Latvijas Republikas tiesību akti. (Regulas 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts). Piemēram, īpašu kategoriju personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Klienta tiesības nodarbinātības jomā. Šo juridisko pamatojumu Aģentūra piemēro bez Klienta piekrišanas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu Klientam pakalpojumus, kas sekmē tā atgriešanos darba tirgū vai nodrošina tā konkurētspēju darba tirgū.

13.3. Datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Šo juridisko pamatojumu Aģentūra piemēro, piemēram, datu apstrādei, kas nepieciešama līguma ar Klientu par dalību nodarbinātības pasākumos sagatavošanai, un noslēgšanai;

13.4. Datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts). Šo juridisko pamatojumu Aģentūra piemēro gadījumos, kad sabiedrības intereses ir nostiprinātas normatīvajos aktos, bet datu apstrāde šo interešu īstenošanai nav precīzi noformulēta normatīvajā aktā un pieļauj daļēju Aģentūras rīcības brīvību. Piemēram, ziņošana tiesībsargājošajām iestādēm par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pēc Aģentūras iniciatīvas.

13.5. Datu apstrāde ir vajadzīga Aģentūras vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šo juridisko pamatojumu Aģentūra nepiemēro personas datu apstrādei, ko tā veic, pildot savus uzdevumus. Taču šo juridisko pamatojumu Aģentūra piemēro nolūkiem, ja datu apstrāde vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Aģentūras likumiskas intereses. Aģentūras leģitīmās intereses ir, piemēram, pārbaudīt datu subjekta identitāti, veikt telefonsarunu ierakstu, tiesvedības process vai vēršanās tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

13.6. Datu apstrāde, kurai datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Personas datu apstrāde uz datu subjekta piekrišanas pamata var notikt tikai gadījumā, ja nav piemērojams cits Privātuma politikas 13.1. – 13.5. apakšpunktā norādītais datu apstrādes juridiskais pamatojums. Datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē to datu apstrādes darbību tiesiskumu, kas veiktas laikā līdz piekrišanas atsaukuma dienai. Datu apstrāde tiek pārtraukta, ja turpmākai datu apstrādei nav piemērojams cits Privātuma politikas 13.1. – 13.5. apakšpunktā norādītais juridiskais pamatojums. Atteikšanās sniegt piekrišanu personas datu apstrādei, vai tās atsaukums nerada nelabvēlīgas sekas datu subjektam. Piemēram, datu apstrāde uz piekrišanas pamata var tikt veikta saistībā ar datu subjekta brīvprātīgu dalību Aģentūras aptaujās.

VI. Personas datu veidi

14. Aģentūra galvenokārt apstrādā šādus personas datus (datu veidus):

14.1. nodarbinātības politikas īstenošanas jomā: Klientu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par pilsonību, informācija par dzīvesvietu, informācija par darba un bezdarba periodu ilgumu, informācija par darba pieredzi, informācija par izglītību un prasmēm, informācija par invaliditāti, informācija par bezdarbnieka vajadzībām un vēlmēm, informācija par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, informācija par bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, informācija par dalību Aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, informācija par bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumu izpildi, informācija par neizpildītajām finansiālajām saistībām pret Aģentūru un to apjomu, kā arī citus personas datus, ja to apstrādi paredz Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumi Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;

14.2. brīvprātīgā darba koordinēšanas jomā: brīvprātīgā darba veicēju vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, fotoattēls, informācija par vecumu, izglītību, darba pieredzi, nodarbinātību, pensionāra statusu, kā arī citus personas datus, ja to apstrādi paredz Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;

14.3. ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pēcuzraudzības nodrošināšanai: Klientu vārds, uzvārds, personas kods, informācija par dalību projekta aktivitātēs;

14.4. komersantu licencēšanas un uzraudzības jomā: komersanta darbinieku vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par darba vietu un amatu, komersanta klientu, kuri ir iesnieguši sūdzības – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, sūdzībā ietvertā informācija;

14.5. tiesvedības jomā: Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, saistību apjoms;

14.6. komunikācijas ar sabiedrību nodrošināšanas jomā: Klientu, Aģentūras darbinieku, Aģentūras sadarbības partneru pārstāvju, Aģentūras rīkoto publisko pasākumu apmeklētāju foto vai videoattēli, informācija, kas tiek pausta Aģentūras informācijas resursos par identificējamu fizisko personu, ar sīkdatnēm (cookies) iegūtā informācija;

14.7. Aģentūras darba kvalitātes nodrošināšanas jomā: Klientu, Aģentūras darbinieku vai trešo personu balss ieraksti, Klientu aptaujas anketās minētā informācija;

14.8. Aģentūras darbības nodrošināšanas jomā:

14.8.1. amatu pretendentu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par darba pieredzi, izglītību, iemaņām, cita dzīves gājumā (CV) ietvertā informācija;

14.8.2. darbinieku, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, darbinieku lietā ietvertā informācija, informācija par norēķinu kontu un izmaksāto atlīdzību;

14.8.3. Aģentūras sadarbības partneru (pakalpojumu sniedzēju un piegādātāju) pārstāvju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, ieņemamo amatu, darba kontaktinformācija;

14.8.4. korespondences iesniedzēju un saņēmēju vārds, uzvārds, personas kods, adrese, elektroniskā pasta adrese, korespondencē iekļautā informācija.

VII. Personas datu ieguves avoti

15. Aģentūra personas datus iegūst no:

15.1. paša datu subjekta (piemēram, Privātuma politikas 8.1. - 8.8. punktā minētajām fiziskajām personām);

15.2. valsts un pašvaldību institūcijām un personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde (piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta, pašvaldību sociālajiem dienestiem, Valsts darba inspekcijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras, Uzņēmumu reģistra, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcijas u.c.) normatīvajos aktos noteiktā apjomā un kārtībā.

VIII. Personas datu saņēmēji

16. Aģentūra īsteno atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst saņēmēji, kuriem nav tiesiska pamata šādai piekļuvei un personas datu apstrādei.

17. Lai īstenotu normatīvajos aktos Aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi, nodrošinātu administratīvās vadības procesus, kā arī realizētu savas likumiskās intereses, Aģentūrai ir nepieciešams nodot personas datus citiem datu saņēmējiem.

18. Aģentūras apstrādē esošie personas dati var tikt nodoti:

18.1. Valsts un pašvaldību institūcijām un personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, Labklājības ministrijai, Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, Valsts darba inspekcijai, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pašvaldībām, Valsts izglītības un attīstības aģentūrai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei u.c.) normatīvajos aktos noteiktā apjomā un kārtībā;

18.2. tiesībsargājošajām un uzraudzības iestādēm saskaņā ar to pieprasījumiem;

18.3. sadarbības partneriem (piemēram, neatkarīgiem auditoriem, revidentiem, datu apstrādātājiem);

18.4. datu subjekta likumiskajiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem;

18.5. tiesām.

19. Pilnīgu personas datu saņēmēju loku Privātuma politikā nav iespējams norādīt, jo personas datu saņēmēji var mainīties atkarībā no Aģentūras veicamajiem uzdevumiem.

IX. Personas datu glabāšanas ilgums

20. Aģentūra glabā personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams personas datu apstrādes nolūku sasniegšanai, kuriem personas dati tika iegūti, bet ne ilgāk, kā noteikts ārējos normatīvajos aktos konkrētā juridiskā pamatojuma ietvaros.

21. Aģentūrā personas dati tiek uzglabāti atbilstoši Arhīvu likuma prasībām un uz tā pamata izdotiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā.

22. Aģentūra, nosakot personas datu glabāšanas laikposmu, ievēro šādus kritērijus:

22.1. ir juridisks pienākums glabāt personas datus ārējā normatīvajā aktā noteiktajā termiņā, piemēram, informācija par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu tiek glabāta 10 gadus no bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa zaudēšanas dienas (informācija par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu līdz 2002. gadam tiek glabāta 75 gadus).

22.2. personas datu glabāšana ir nepieciešama Aģentūras vai datu subjekta likumisko interešu realizācijai, piemēram, saistību izpildes pierādīšanai personas dati tiek glabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilguma termiņiem (piemēram, Civillikuma 1895. pantā ietverts vispārīgais saistību tiesību noilguma termiņš – 10 gadi);

22.3. ir spēkā līgums ar datu subjektu, un pēc līguma izpildes, ievērojot normatīvajos aktos noteikto prasījumu noilguma termiņu;

22.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana noteiktai personas datu apstrādei, un pēc tās atsaukuma nepastāv cits personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats.

23. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām, dati tiek drošā veidā dzēsti, iznīcināti vai anonimizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar konkrētu datu subjektu.

X. Datu subjekta tiesības

24. Datu subjektam ir tiesības vērsties Aģentūrā un saņemt informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

25. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir šādas tiesības:

25.1. piekļūt saviem datiem:

25.1.1. saņemt apstiprinājumu par to, vai Aģentūra apstrādā datu subjekta personas datus;

25.1.2. ja Aģentūra apstrādā datu subjekta personas datus, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem personas datiem un saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām/veidiem, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu glabāšanas laikposmu, personas datu ieguves avotu un to vai attiecībā uz datu subjektu tiek veikta automatizētu lēmumu pieņemšana.

25.2. labot personas datus (ja zināms, ka Aģentūras apstrādē esošie personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi);

25.3. dzēst personas datus;

25.4. ierobežot savu personas datu apstrādi;

25.5. iebilst pret savu personas datu apstrādi;

25.6. atsaukt piekrišanu (ja personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu).

26. Lai datu subjekts varētu īstenot Privātuma politikas 25. punktā noteiktās tiesības, Aģentūrai ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti, tāpēc pieprasījumu attiecībā uz savu personas datu apstrādi datu subjektam ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

26.1. vēršoties klātienē Aģentūrā vai attiecīgajā Aģentūras filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

26.2. nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi pasts@nva.gov.lv vai das@nva.gov.lv,;

26.3. nosūtot pašrocīgi parakstītu pieprasījumu pa pastu, izmantojot Privātuma politikas 6. punktā minēto kontaktinformāciju (šādā gadījumā atbilde tiks sniegta ierakstītā vēstulē, kas adresēta personai, kuras dati ir pieprasīti).

XI. Publiski pasākumi

27. Aģentūras rīkotajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana vai filmēšana nolūkā informēt sabiedrību par Aģentūras aktualitātēm. Informācija var tikt ievietota Aģentūras tīmekļa vietnē, sociālo tīklu profilos, publikācijās citos plašsaziņas līdzekļos vai retranslēta elektroniskajos medijos.

28. Par Privātuma politikas 27. punktā minēto personas datu apstrādi Aģentūra informē pasākuma dalībniekus, nosūtot paziņojumu vai izvietojot informāciju pasākuma norises vietā, un/vai informējot mutiski pasākuma laikā.

29. Ja Aģentūras rīkotā pasākumā piedalās bērni līdz 13 gadu vecumam, viņu fotografēšana vai filmēšana tiek veikta tikai tad, ja saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna mātes vai tēva, vai no bērna likumiskā aizbildņa.

XIII. Videonovērošana

30. Videonovērošanu Aģentūras lietojumā esošajās telpās veic un iegūto datu pārzinis ir telpu iznomātājs. Videonovērošana tiek veikta prevencijas nolūkā novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus.

31. Informāciju par videonovērošanu un personas datu apstrādi videonovērošanas rezultātā datu subjektam sniedz videonovērošanas pārzinis (telpu iznomātājs), izvietojot informatīvās zīmes, kurās norāda informāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

32. Videonovērošanas ieraksti var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

XIV. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm, automatizētu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

33. Aģentūra, atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, var veikt personas datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm. Piemēram, ja Aģentūras Klienti, piesakās mācību programmu apguvei, ko īsteno Aģentūras sadarbības partneri starptautiskās atvērto tiešsaistes kursu platformās vai, ja nepieciešams nosūtīt Aģentūras nodarbināto personas datus, lai nodrošinātu Aģentūras uzdevumu izpildi vai konkrēta nodarbinātā amata pienākumu izpildi. Aģentūra personas datu nosūtīšanu veic, ja ir ievēroti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā ietvertie nosūtīšanas nosacījumi, tādējādi nodrošinot, ka ar nosūtīšanu nemazinās Eiropas Savienības tiesību aktos garantētais fizisku personu datu aizsardzības līmenis

34. Aģentūra neveic automatizētu lēmumu (lēmumi, kas tiek pieņemti tikai automatizētā veidā bez Aģentūras darbinieku iesaistes) pieņemšanu attiecībā uz datu subjektu, kuru pamatā ir tikai automatizēta datu apstrāde, tostarp profilēšana (automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus).

XV. Noslēguma jautājumi

35. Ja datu subjektam ir pamatotas bažas par Aģentūras veikto personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības vērsties ar iesniegumu Aģentūrā, izmantojot Privātuma politikas 6. un 7. punktā minēto kontaktinformāciju.

36. Ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv, pasta adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) vai iesniegt pieteikumu tiesā.

37. Aģentūra ir tiesīga veikt grozījumus šajā Privātuma politikā, publicējot tās aktuālo versiju Aģentūras tīmekļa vietnē www.nva.gov.lv, vai darot to pieejamu citā konkrētam datu subjektam pieejamā veidā.

38. Atzīt par spēku zaudējušu:

38.1. Nodarbinātības valsts aģentūras 2021.gada 11.jūnija iekšējo normatīvo aktu Nr.1.1- 3/17 “Nodarbinātības valsts aģentūras privātuma politika”.

Direktore E.Simsone